Vedtægter

 • § 1. Foreningens navn er Skælskør Kunstforening.

 • § 2. Foreningens formål er at formidle kunstoplevelser og -orientering i Skælskør og omegn gennem udstillinger, foredrag m.v.

 • § 3. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

 • § 4. Foreningens bestyrelse består af 5-8 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode på den årlige generalforsamling. Mindst 3 medlemmer er på valg hvert år. Såfremt 3 medlemmer ikke har siddet en 2-årig valgperiode ud, foretages lodtrækning. På den årlige generalforsamling vælges for 1 år ad gangen blandt medlemmerne 2 revisorer og 1 revisorsuppleant til at gennemgå foreningens årsregnskab.

 • § 5. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. På bestyrelsens møder afgøres alle beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

 • § 6. Foreningen afholder en årlig generalforsamling i september måned. Indvarsling sker skriftligt eller ved bekendtgørelse i de lokale aviser senest 14 dage forinden. Forslag fra medlemmerne til behandling på den årlige generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen for at kunne optages på dagsordenen. Foreningens regnskabsår er fra 1/8 - 31/7.

 • § 7. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år og fastsættelse af kontingent for det kommende. 4. Behandling af indsendte forslag fra bestyrelse og medlemmer. 5. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 7. Eventuelt.

 • § 8. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når det forlanges af enten bestyrelsen, generalforsamlingen eller når mindst 10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning derom. I begæringen skal anføres de anliggender, der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles på 14 dage og på samme måde som ordinær generalforsamling.

 • § 9. Generalforsamlingen afgør alt ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en lovligt indvarslet gene­ralforsamling, hvor mindst 50 % af foreningens medlemmer er mødt, og nar mindst 3/4 af de mødte stemmeberettigede stemmer derfor. Såfremt vedtægtsændringerne ikke kan vedtages på denne generalforsamling, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske, når mindst 3/4 af de mødte, stemmeberettigede stemmer derfor.

 • § lO. Ophævelse af foreningen kan kun ske efter vedtagelse med mindst ¾ majoritet af de fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. Ved ophævelse af foreningen skal den til den tid siddende bestyrelse træffe afgørelse over eventuelle midler til et kunstnerisk formål. Arkivet overlades til Det egnshistoriske arkiv.

Hjælpekorps

Skælskør Kunstforenings hjælpekorps står på skift for at passe udstillingerne i Magasinet.
Arbejdet er frivilligt, men det er en vigtig opgave, som gør det muligt fortsat at arrangere kunstudstillinger i byen.

Vi er meget glade for det nuværende hjælpekorps, der består af en række trofaste og hjælpsomme folk fra lokalområdet. Men vi har løbende behov for flere hjælpere.

Er du interesseret i at være en del af hjælpekorpset så kontakt bestyrelsesmedlem Roland Ipsen, som står for at fordele vagterne.
Roland Ipsen kan kontaktes på mobil 20 20 13 36 eller e-mail ipsen34@hotmail.com

Bestyrelse

 • Pernille Kirkeskov-Hansen - formand

 • Vivi Steensberg - næstformand

 • Bettina Præstholm Højer - kasserer

 • Sofie Mygind Laursen - sekretær

 • Cecilie Elmose Warnich

 • Jan Vinther

 • Roland Ipsen

 • Steen Rosendahl Hansen

 • Revisorer: Per Kongshøj Madsen & Jørgen Sonne Andersen

 • Revisorsuppleant: Birgitte Kirkeskov Jensen