Vedtægter

 • § 1 Foreningens navn er Skælskør Kunstforening.

 • § 2 Foreningens formål er at formidle kunstoplevelser og -orientering i Skælskør og omegn gennem udstillinger, foredrag m.v.

 • § 3 Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

 • § 4 Foreningens bestyrelse består af 5-8 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode på den årlige generalforsamling. Mindst 3 medlemmer er på valg hvert år. Såfremt 3 medlemmer ikke har siddet en 2-årig valgperiode ud, foretages lodtrækning. Desuden vælges der hvert år en bestyrelsessuppleant, som må deltage på lige vilkår i bestyrelsens møder, men som ikke har stemmeret. På den årlige generalforsamling vælges for 1 år ad gangen blandt medlemmerne 2 revisorer og 1 revisorsuppleant til at gennemgå foreningens årsregnskab.

 • § 5 Bestyrelsen vælger selv sin forperson, næstforperson, kasserer og sekretær. På bestyrelsens møder afgøres alle beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 • § 6 Det er forpersonen eller kassereren, der, i forening med et andet bestyrelsesmedlem, har tegnings-retten og dermed kan indgå aftaler på foreningens vegne.

 • § 7 Foreningens regnskabsår er fra 1/1 - 31/12.

 • § 8 Foreningen afholder generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Indvarsling sker skriftligt, pr. e-mail eller ved bekendtgørelse i de lokale aviser senest 14 dage forinden. Forslag fra medlemmerne til behandling på den årlige generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen for at kunne optages på dagsordenen.

 • § 9 Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år og fastsættelse af kontingent for det
  kommende
  4. Behandling af indsendte forslag fra bestyrelse og medlemmer
  5. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  7. Eventuelt

  På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. Dog ikke vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning (se § 11 og § 12).

 • § 10 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når det forlanges af enten bestyrelsen, generalforsamlingen eller når mindst 10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning derom. I begæringen skal anføres de anliggender, der ønskes forelagt den ekstraordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles på 14 dage og på samme måde som ordinær generalforsamling.

  § 11 Vedtægtsændringer kan kun ske efter vedtagelse med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger med minimum 14 dages mellemrum.

  § 12 Ophævelse af foreningen kan kun ske efter vedtagelse med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger med minimum 14 dages mellemrum.
  Ved ophævelse af foreningen skal den til den tid siddende bestyrelse træffe afgørelse over eventuelle midler til et kunstnerisk formål. Arkivet overlades til Det egnshistoriske arkiv.

  / Vedtægterne er senest revideret og godkendt på generalforsamlingen den 27. februar 2024.

  Hjælpekorps

  Skælskør Kunstforenings hjælpekorps står på skift for at passe udstillingerne i Magasinet.
  Arbejdet er frivilligt, men det er en vigtig opgave, som gør det muligt fortsat at arrangere kunstudstillinger i byen.

  Vi er meget glade for det nuværende hjælpekorps, der består af en række trofaste og hjælpsomme folk fra lokalområdet. Men vi har løbende behov for flere hjælpere.

  Er du interesseret i at være en del af hjælpekorpset så kontakt bestyrelsesmedlem Roland Ipsen, som står for at fordele vagterne.
  Roland Ipsen kan kontaktes på mobil 20 20 13 36 eller e-mail ipsen34@hotmail.com

Bestyrelse

 • Pernille Kirkeskov-Hansen - formand

 • Vivi Steensberg - næstformand

 • Vibeke Vollmer - kasserer

 • Sofie Mygind Laursen - sekretær

 • Cecilie Elmose Warnich

 • Jan Vinther

 • Roland Ipsen

 • Steen Rosendahl Hansen

  Jesper Handberg - suppleant

 • Revisorer: Per Kongshøj Madsen & Søren Nielsen

 • Revisorsuppleant: Birgitte Kirkeskov Jensen

  Sponsorer

  slagelse.jpeghotelpostgaardenkoebmandsgaardenhassolsenapotek.jpegsteenfeldts.jpeg